STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 26/CT-TTg 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan... Thủ tướng CP .
2 123/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Chính phủ .
3 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số... Chính phủ .
4 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ... Chính phủ .
5 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng con dấu Chính phủ