STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong... Chính phủ .
2 13/2017/TT-NHNN 29/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
3 117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước... Chính phủ .
4 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành... Văn phòng Chính phủ .
5 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm Chính phủ .