STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 19/2017/TT-NHNN 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
2 18/2017/TT-NHNN 27/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
3 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử... Chính phủ .
4 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm... Chính phủ .
5 01/NQ-CP 01/01/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch... Chính phủ .