STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Về báo cáo tài chính nhà nước Chính phủ .
2 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp... Chính phủ .
3 27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ... Chính phủ .
4 19-2017/NQ-CP 06-02-2017 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,... Chính phủ .
5 04/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Chính phủ .