STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật... Chính phủ .
2 58/2016/QĐ-TTg 28/12/2016 Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước,... Thủ tướng CP .
3 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán Chính phủ .
4 27/2016/QH14 11/11/2016 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Quốc hội .
5 29/2016/QH14 14/11/2016 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm... Quốc hội .