STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người... Chính phủ .
2 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách... Chính phủ .
3 122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản... Chính phủ .
4 19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong... Chính phủ .
5 13/2017/TT-NHNN 29/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .