STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh... Chính phủ .
2 27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/... Chính phủ .
3 32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/... Chính phủ .
4 19/2017/TT-NHNN 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
5 18/2017/TT-NHNN 27/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .