STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 2144/CĐ-TTg 29/11/2016 Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu... Thủ tướng CP .
2 156/2016/NĐ-CP 21/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/... Chính phủ .
3 46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi... Thủ tướng CP .
4 145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108... Chính phủ .
5 149/2016/NĐ-CP 11/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177... Chính phủ .