STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử... Chính phủ .
2 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm... Chính phủ .
3 01/NQ-CP 01/01/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch... Chính phủ .
4 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người... Chính phủ .
5 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách... Chính phủ .