STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản
1 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công... Chính phủ .
2 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống... Chính phủ .
3 63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Chính phủ .
4 18/2018/QĐ-TTg 02/04/2018 Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện... Thủ tướng CP .
5 42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh... Chính phủ .