Báo cáo giám sát

Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (2008-2012), định hướng hoạt động (2013-2015)

    Ngày 23/01/2013, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức “Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2013”. Tại Hội nghị Ủy ban đã đưa ra "Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (2008-2012), định hướng hoạt động (2013-2015)".

Chi tiết báo cáo xem tại đây