Báo cáo giám sát

Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2013

Mặc dù tăng trưởng tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật  và khu vực đồng tiền chung châu Âu  có  những  dấu hiệu cải thiện,  song  tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2013 thấp hơn năm 2012  do  tăng trưởng chậm  tại các nền kinh tế mới nổi (đặc biệt là nhóm BRICS).  Sang năm 2014,  xu hướng phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới  sẽ rõ nét hơn, tác động tích cực đến hoạt động thương mại và đầu tư của Việt Nam. Trong khi  đó, giá cả hàng hóa thế giới và giá dầu thô được dự báo tiếp tục xu hướng giảm  tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách kiểm soát  lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống tài chính trong nước có thể chịu ảnh hưởng nhất định của xu hướng giảm giá đồng tiền các nước đối tác thương mại cũng như xu thế cắt giảm vốn đầu tư gián tiếp vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển do Mỹ tiếp tục giảm bớt gói QE3 trong năm 2014. Trong bối cảnh  kinh tế  quốc tế  có nhiều bất trắc,  môi  trường kinh tế vĩ mô Việt Nam được duy trì ổn định  trong năm 2013, tạo điều kiện ổn định hệ thống tài chính trong nước. Tăng trưởng kinh tế cũng cải thiện hơn so với năm 2012 với sự đóng góp quan trọng  của ngành dịch vụ và khu vực kinh tế đối ngoại (xuất khẩu và khu vực FDI). Tuy nhiên, do cầu nội địa còn ở mức thấp,  hoạt động sản xuất kinh doanh  gặp không ít  khó khăn, ảnh hưởng đến  nguồn  thu NSNN và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.  Tăng trưởng kinh tế trong năm 2014 được kỳ vọng tiếp tục cải  thiện hơn trong khi ổn định kinh tế vĩ mô có thể vẫn được đảm bảo khi các điều kiện để ổn định tỷ giá tiếp tục được duy trì, nợ xấu đang  được  nỗ lực giải quyết, lạm  phát  không  chịu  nhiều  sức  ép  từ  giá  hàng  hóa  thế  giới  cũng  như  tổng  cầu trong nước.

Trong môi trường kinh tế vĩ mô đó, hệ thống tài chính Việt Nam năm 2013 bước đầu  có những bước chuyển biến được đánh giá là khá tích cực, yếu tố rủi ro giảm bớt trên  nhiều  phương  diện:  (i)  hiện  tượng  tăng  tài  sản  của  hệ  thống  TCTD  thông  qua nghiệp vụ trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh; (ii) thanh khoản hệ thống ngân hàng tốt; (iii) cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn và đồng tiền, cũng như theo thành phần kinh tế chuyển biến theo hướng  tích cực; (iv) tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (theo tiêu chuẩn quốc gia) của toàn hệ thống được đảm bảo. Tuy nhiên, hệ thống tài chính còn những vấn đề cần quan tâm. Chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng tuy đã được cải thiện từng bước nhưng nợ xấu vẫn còn cao, gây ảnh hưởng đến dòng vốn tín dụng vào khu vực sản xuất nhất là trong bối cảnh khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp yếu do tổng cầu ở mức thấp.

Đây  là  lần  đầu  tiên  UBGSTCQG  lập  Báo  cáo  tổng  quan  về  thị  trường  tài  chính Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo là nhằm cung cấp thông tin về thị trường tài chính trong mối quan hệ tác động qua lại với môi trường kinh tế vĩ mô.  Với quan điểm ổn định tài chính là một trong những nội dung của ổn định kinh tế vĩ mô, Báo cáo phản ánh thông tin khái quát về kinh tế thế giới và trong nước, thông tin về thị trường tài chính, thông tin về khu vực phi tài chính, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình.  Báo cáo  được coi  là tài liệu tham khảo cho  nhiều đối tượng  khác  nhau:  các cơ  quan  hoạch  định,  điều  hành  chính  sách kinh tế,  các  nhà  quản lý kinh doanh, các nhà nghiên cứu, học giả trong ngoài nước... có quan tâm đến thị trường tài chính Việt Nam.  Thông tin trong báo cáo này không phản ánh quan điểm  chính  sách hoặc gợi ý chính sách. Báo cáo đầy đủ xem tại đây.