Financial Institutions

Hiệu quả trong kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ

Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong  năm 2011, Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm có tình hình hoạt động còn nhiều bất ổn, lỗ trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc tồn tại nhiều năm qua chưa khắc phục được. Mặc dù khu vực này vẫn đạt mức tăng trưởng nhất định, song thiếu bền vững và lành mạnh.  Các doanh nghiệp chưa chú trọng đến hiệu quả và chất lượng kinh doanh.

Năm 2011 có 17/29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc thua lỗ với số tiền tương ứng là 479 tỷ đồng (năm 2010 và 2009 con số này tương ứng là 15/29 và 18/29 doanh nghiệp). Đặc biệt Liberty hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc thua lỗ lên tới 504 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng không đủ bù đắp cho thua lỗ này, dẫn đến công ty lỗ trước thuế lên tới 337 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính của toàn khu vực bảo hiểm phi nhân thọ: 2.236 tỷ đồng, đã cứu cánh cho hoạt động bảo hiểm gốc. Năm 2011 có 5/29 doanh nghiệp ở khu vực này lỗ sau thuế với số tiền là 470 tỷ đồng, cao gấp hai lần so với năm 2010 (năm 2010 lỗ sau thuế là 230 tỷ đồng). Tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn của khu vực bảo hiểm phi nhân thọ không cao: ROE chỉ đạt 8,33%, thấp hơn nhiều so sới các lĩnh vực khác (khu vực phi tài chính: 12,5%; khu vực ngân hàng: 14,3%).

Nguyên nhân của những bất ổn trên là do hầu hết các doanh nghiệp không quản lý được chi phí:

- Chi phí hoạt động kinh doanh luôn ở mức cao (năm 2011 tỷ lệ chi phí hoạt động kinh doanh lên tới 42%) do: mạng lưới khai thác cồng kềnh, hệ thống công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, cạnh tranh không lành mạnh làm gia tăng chi phí khai thác dịch vụ.

- Chi phí bồi thường trung bình toàn khu vực lên tới 44%, cao hơn nhiều so với năm 2010 (37%). Nguyên nhân do: thiên tai bão lũ, trục lợi bảo hiểm ngày càng tinh vi; chất lượng khai thác, công tác quản trị rủi ro của các doanh nghiệp BH PNT còn nhiều yếu kém.

Để khắc phục tình trạng bất ổn trên, các doanh nghiệp bảo hiểm cần chú trọng đến hiệu quả và chất lượng. Cần tiến hành tái cấu trúc sớm để hoàn thiện các quy trình: quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chất lượng khai thác bảo hiểm, giám định, bồi thường bảo hiểm (đặc biệt là cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm), minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp... chuẩn hóa theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh trong điều kiện môi trường cạnh tranh ngày một khốc liệt.

Nhóm Bảo hiểm