Financial Institutions

Tổng quan thị trường Bảo hiểm 2011

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2011

Năm 2011, thị trường Bảo hiểm có 29 công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BH PNT), 14 công ty Bảo hiểm Nhân thọ (BH NT). Có thêm 2 công ty BH NT: Vietinbank – aviva và Generali được thành lập mới trong năm nay. Số lượng các công ty bảo hiểm tăng không đáng kể trong 3 năm trở lại đây. Trong đó, BH PNT có 17 công ty trong nước, 9 công ty 100% vốn nước ngoài, 3 công ty liên doanh. Ngược lại, BH NT công ty 100% vốn nước ngoài chiếm đa số : 12/14 công ty; có 1 công ty trong nước và 1 công ty liên doanh.

Chiếm thị phần chủ yếu ở cả 2 lĩnh vực BH PNT và BH NT vẫn là một số ít các công ty hàng đầu. Điều này cho thấy tình trạng cạnh tranh gay gắt để tồn tại trên thị trường BH. Cần dừng thành lập mới và tái cấu trúc các doanh  nghiệp BH đảm bảo thị trường BH hoạt động lành mạnh bền vững.

Bảng tỷ lệ Phí bảo hiểm/GDP

Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2011 đạt 36.336 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2010. Trong đó, doanh thu phí BH PNT là 20.723 tỷ đồng, tăng 20,7%; doanh thu phí BH NT 15.613 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên tốc độ tăng doanh thu phí ở cả hai khu vực này đều giảm so với năm 2010 do ảnh hưởng từ bất ổn kinh tế vĩ mô.

Nhóm Bảo hiểm