Financial Institutions

Tổng quan về hệ thống tổ chức tín dụng Việt nam

Hệ thống TCTD Việt Nam bao gồm ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức tín dụng khác. Tại 6/2011 tổng số chi nhánh phòng giao dịch của các TCTD lên tới 9.665, bình quân 8.898 người dân/chi nhánh, phòng giao dịch.

Tổ chức tín dụng ngân hàng bao gồm 5 NHTM NN, 35 NHTM CP, 4 NH liên doanh, 5 NH 100% vốn nước ngoài, và 54 chi nhánh NH nước ngoài. 99 tổ chức chiếm đến 80% thị phần huy động và cho vay chủ yếu và đóng vai trò chính cho việc huy động và phân bổ vốn cho nền kinh tế.  Ngoài các nghiệp vụ chủ yếu như nhận tiền gửi, tín dụng, thanh toán và chuyển tiền, các tổ chức trên còn cung cấp các dịch vụ đa dạng hóa các hoạt động tài chính như  bảo lãnh, bảo hiểm, hợp đồng phái sinh, hoặc các hoạt đồng đầu tư, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm 30 công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, 01 Quỹ TDNDTW và 915 Quỹ Tín dụng cơ sở. Các tổ chức trên được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các TCTD, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng và tiền gửi của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. Là loại hình mới, hiện có 02 tổ chức tài chính vi mô mới đi vào hoạt động, chủ yếu cung cấp các khoản vay rất nhỏ nhằm mục đích giúp các hộ gia đình nghèo mở rộng sản xuất, kinh doanh, kèm theo đó là các dịch vụ ngân hàng như tiết kiệm và bảo hiểm. Các khoản vay này thường không cần tài sản thế chấp.

Tại 31/12/2011, tổng tài sản các TCTD [1]năm 2011 đạt 4.897.774 tỷ đồng, tăng 17,64% so với 2010, tương đương 192,86% GDP; dư nợ tín dụng đạt 2.484.780 tỷ đồng, tương đương 97,86% GDP.

Nhóm Ngân hàng[1] Chưa bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng chính sách