International cooperation

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Định hướng phát triển của NFSC gắn liền với sự ổn đinh và phát triển của thị trường tài chính Việt Nam

Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ cơ cấu lại mô hình tổ chức, phấn đấu để địa vị pháp lý tương xứng với chức năng, nhiệm vụ. Hướng tới mục tiêu trở thành một cơ quan tham vấn cho Chính phủ điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia, là cơ quan giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.