(21/10/2013)

"Thế giới đang trải qua quá trình tái cơ cấu thị trường tài chính một cách mạnh mẽ, sâu rộng và nước ta cũng không phải là ngoại lệ với việc quyết định lấy việc cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một trong ba lĩnh vực quan trọng nhất trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế" - Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan đã phát biểu tại Hội thảo về “Cải cách thị trường tài chính trong Chiến lược tái cơ cấu kinh tế” tại Hà Nội ngày 14/10/2013 do Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia và Irish Aids phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

 

(19/09/2012)

The financial crisis renewed the focus of regulators on the efficacy of existing  financial  supervisory  arrangements  in  the EU. The European Parliament adopted a new financial services  supervisory framework for the EU — the European System of Financial Supervisors (ESFS)- which came into force on 1 January 2011. 

The ESFS consists of the European Systemic Risk Board (ESRB) and three European Supervisory  Authorities  (ESAs):  the  European  Banking  Authority (EBA);the European Securities and Markets Authority (ESMA); and the European Insurance and  Occupational  Pensions  Authority  (EIOPA).  Further  to  these  are  the  Joint                             committee of the ESAs and the Member State national regulators. The EU Council and Parliament will conduct a full review of the ESFS by 17 December 2013. 

(26/05/2012)

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một chủ đề nóng trong đời sống kinh tế Việt nam thời gian qua. Nhiều chuyên gia phát biểu ý kiến, nhiều báo cáo đã được viết và nhiều cuộc hội thảo đã được diễn ra liên quan tới chủ đề này. Tựu trung lại, gần như hầu hết các quan điểm đều chung một ý tưởng rằng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là một việc làm cần thiết và đúng thời điểm. Phần lớn những ý kiến nêu lên lý do tái cấu trúc tập trung vào những vấn đề thuộc về bản chất hoạt động của hệ thống ngân hàng, trong đó khía cạnh hiệu quả hoạt động, cơ cấu quản trị và quản trị rủi ro hoạt động là những lý do được nhiều người nhiều nhắc tới.

(26/05/2012)

    Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nằm trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế nên có thể nói là chưa có tiền lệ ở Việt Nam nên cần tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của những lần đổi mới sắp xếp lại hệ thống ngân hàng Việt Nam trước đó cũng như kinh nghiệm cơ cấu lại hệ thống ngân hàng của quốc tế. Tiến trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cần được triển khai dựa trên những nguyên tắc, quan điểm, phương thức, lộ trình phù hợp với tình hình thực tế mới và mục tiêu mới là xây dựng một hệ thống ngân hàng lành mạnh, an toàn, hiệu quả, có khả năng cạnh tranh tốt nhất. Theo đó, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng cần dựa trên 4 nguyên tắc cơ bản là: (i) Gắn với quá trình cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công và với quá trình cơ cấu lại các DNNN, trọng tâm là các tập đoàn tổng công ty; (ii) Gắn kết với cơ cấu lại toàn bộ hệ thống tài chính; (iii) Có nguyên tắc về xử lý nợ xấu và tính thanh khoản cả trước, trong và sau khi cơ cấu lại; (iv) Gắn kết với cơ cấu lại từng NHTM từ cơ cấu lại vốn điều lệ đến cơ cấu lại tài sản Có và tài sản Nợ.

(26/05/2012)

Sau 25 năm đổi mới, hệ thống TCTD Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, là trụ cột của hệ thống tài chính, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Hoạt động ngân hàng cũng đang từng bước hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế, góp phần tích cực cho sự nghiệp hội nhập kinh tế của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, qua thời gian, hoạt động của hệ thống TCTD bộc lộ nhiều điểm yếu, mất cân đối, rủi ro hệ thống. Nhận thức đầy đủ tình hình, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng và từng bước triển khai tái cấu trúc hệ thống TCTD, trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống NHTM. Trong dòng thời sự đó, bài tham luận này tổng kết thực trạng hệ thống tổ chức tín dụng hiện nay, đánh giá các nguyên nhân, phác thảo định dạng của hệ thống TCTD hiện đại, và đề xuất một số giải pháp căn bản để triển khai.