Hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập ủy ban

Nâng cao chất lượng xây dựng các báo cáo giám sát

       

       Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban, Ban NC&ĐPCSGS đã phát động thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó việc hoàn thành đúng thời hạn và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo được đặt nên hàng đầu. Hiện nay, Ban được giao là đầu mối thực hiện các báo cáo: Báo cáo kinh tế vĩ mô hàng tháng, Bản tin thị trường tài chính hàng tuần…

      Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Ban Nghiên cứu đã triển khai các nôi dung thi đua: Quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2017, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, các biện pháp hiệu quả. Trong công tác xây dựng báo cáo, Ban đẩy mạnh việc học tập nghiên cứu và nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức. Theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, đặc biệt là những diễn biến bất thường của thị trường tài chính quốc tế nhằm chủ động, kịp thời có các báo cáo, phân tích đánh giá đệ trình Ban lãnh đạo Ủy ban tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều hành kinh tế vĩ mô; Nâng cao chất lượng công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham mưu chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.

Phòng TTTT