Các hoạt động chính

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, thời gian qua, hoạt động của Ủy ban tập trung vào các lĩnh vực chính sau:

1. Tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô

    Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc giám sát kinh tế vĩ mô về tài chính, tiền tệ và tư vấn điều phối chính sách, thời gian qua, Uỷ ban đã có những đóng góp cụ thể sau:

    - Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá và dự báo kinh tế thế giới; phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam. Báo cáo được lập định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 1 năm.

    - Tham dự các phiên họp thường kỳ, đột xuất khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triệu tập, chủ trì; Tham mưu với Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về điều hành các chính sách về tài khóa - tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

    - Uỷ ban chủ trì hoặc phối hợp với một số cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức quốc tế tổ chức các hội thảo khoa học về các chủ đề liên quan đến thị trường tài chính, kinh tế vĩ mô nhằm tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế,… từ đó, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chính sách cho Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ. 

2. Tham gia hoạt động của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia

    Ủy ban có nhiều thành viên tham gia Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch của Hội đồng. Do đó, hoạt động của Ủy ban gắn kết chặt chẽ với hoạt động của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, tạo sự đồng thuận và sự thống nhất trong công tác tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đảm bảo tính khách quan và mang tính thẩm định chính sách trước khi tư vấn cho Thủ tướng.

3. Thực hiện chức năng điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành

   - Đề xuất và khuyến nghị với Thủ tướng về điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính cũng như tham gia ý kiến trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong việc xây dựng văn bản có liên quan đến tổ chức, hoạt động, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

    - Xây dựng đề cương chi tiết về Chiến lược phát triển lĩnh vực tài chính - ngân hàng gửi Tiểu ban xây dựng Chiến lược phát triển đất nước; Chiến lược phát triển tài chính quốc gia giai đoạn 2011 – 2020…

    - Xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Uỷ ban để tranh thủ sự hỗ trợ và khai thác trí tuệ của đội ngũ các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các chuyên gia trong và ngoài nước. Qua đó có thêm các thông tin, tham vấn các vấn đề kinh tế, tài chính “nóng” để tổng hợp tham mưu cho Thủ tướng.

4. Thực hiện chức năng giám sát chung thị trường tài chính

    - Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu giám sát các TCTD, các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm; các chỉ tiêu giám sát khu vực phi tài chính và khu vực bất động sản.

    - Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về bức tranh tổng thể của thị trường tài chính Việt Nam nhằm mục tiêu cung cấp thông tin về thị trường tài chính quốc gia; xây dựng hệ thống dữ liệu về thông tin thị trường tài chính của Uỷ ban để lập các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

    - Định kỳ (6 tháng và 1 năm) lập Báo cáo giám sát vĩ mô thị trường tài chính Việt Nam và Báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính. Nội dung các báo cáo tập trung phân tích, đánh giá thị trường tài chính trong nước, cũng như những tác động của thị trường tài chính thế giới đến thị trường tài chính trong nước; dự báo, cảnh báo nguy cơ rủi ro có thể xảy ra đối với thị trường tài chính quốc gia và các tập đoàn tài chính lớn; đồng thời đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

    - Định kỳ xây dựng Báo cáo phục vụ họp Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia; đồng thời Uỷ ban cũng đang triển khai nghiên cứu và hoàn thiện khung nội dung cho một số báo cáo khác (Báo cáo Cảnh báo sớm; Báo cáo Ổn định tài chính...)

    - Ký thỏa thuận hợp tác với một số bộ, ngành để tăng cường sự phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, điều phối giám sát và công tác tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng.

    Trong thời gian vừa qua, hoạt động của Ủy ban đã cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tham mưu kinh tế vĩ mô, giám sát và điều phối giám sát thị trường tài chính Việt Nam. Những kết quả này đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và các bộ, ngành đánh giá cao.