Giới thiệu chung

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

     Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (gọi tắt là Uỷ ban) được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.

    Theo đó, Ủy ban có các chức năng, "tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính; điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính quốc gia." - (Trích Điều 2, Khoản 1 Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia).

      Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn được nêu rõ trong các Quyết định nói trên là:

1. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc ban hành các quy định trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm).

2. Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đối với thị trường tài chính; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về chiến lược, định hướng phát triển thị trường tài chính; kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước về cơ chế giám sát, áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về giám sát thị trường tài chính.

3. Điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành; giám sát chung thị trường tài chính và việc chấp hành các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động giám sát của các cơ quan thanh tra-giám sát chuyên ngành trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

4. Giám sát các điều kiện được cấp phép hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

5. Phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính-ngân hàng và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô; thiết lập cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý và cung cấp các thông tin về thị trường tài chính quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Kiến nghị với các cơ quan thanh tra-giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

7. Được yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm cung cấp định kỳ và đột xuất các thông tin liên quan về tài chính ngân hàng; được trưng tập các cán bộ của các bộ, ngành khi cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

    Quá trình hình thành và phát triển:

   Giai đoạn thành lập (2008-2009): Khi thành lập, Ủy ban mới có đồng chí Chủ tịch Ủy ban và một số cán bộ từ Văn phòng Chính phủ sang giúp việc. Đến tháng 6/2008, Ủy ban được bổ sung một đồng chí Phó Chủ tịch, sau đó, bắt đầu tiếp nhận một số cán bộ từ Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành về công tác để dần hình thành bộ máy tổ chức.

   Giai đoạn chính thức đi vào hoạt động (2009-nay): Ngày 18/5/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 79/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia. Trên nền tảng pháp lý này,  Ủy ban đã xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động như hiện nay: Ủy ban là cơ quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở chính tại Hà Nội và con dấu riêng, hoạt động độc lập, khách quan trong hoạt động tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ, làm việc theo chế độ Thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

     Nguồn nhân lực của Ủy Ban không ngừng  được nâng cao thông qua chính sách thu hút, tuyển dụng chặt chẽ và chiến lược đào tạo lâu dài, hiệu quả. Với đặc trưng là một cơ quan tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính Phủ, nguồn nhân lực của Ủy ban quy tụ một đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao. Trên 40% cán bộ của Ủy ban có trình độ trên đại học. Trong đó có nhiều cán bộ đã kinh qua nhiều cương vị công tác then chốt hoặc đã đảm nhiệm những trọng trách quan trọng ở nhiều cơ quan Nhà nước. Tất cả cán bộ công chức Ủy ban đều nỗ lực làm việc trên tinh thần hợp tác, đoàn kết vì mục tiêu chung. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã xây dựng được một đội ngũ đông đảo cộng tác viên có trình độ cao, nhiệt tình tham gia vào các đề án, các hoạt động nghiên cứu, tham mưu và tư vấn chính sách của Ủy ban.

     Trong quá trình hoạt động, Ủy ban đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, sự phối kết hợp chặt chẽ từ Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, các Ủy ban của Quốc hội. Các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng tích cực ủng hộ thông qua các hoạt động hợp tác song phương và đa phương, hỗ trợ kỹ thuật...