Japan

(28/05/2012)

Cơ quan Giám sát tài chính (FSA) được thành lập như là một tổ chức hành chính chịu trách nhiệm cho việc thanh tra, giám sát của các định chế tài chính khu vực tư nhân và giám sát các giao dịch. FSA chịu trách nhiệm đảm bảo tính ổn định của thị trường tài chính tại Nhật, bảo vệ các cá nhân gửi tiền, các chủ sở hữu bảo hiểm và những nhà đầu tư chứng khoán và các chức năng tài chính thông qua các biện pháp như lập kế hoạch và hoạch định chính sách liên quan tới hệ thống tài chính, thanh tra và giám sát khu vực tổ chức tài chính tư nhân, giám sát các giao dịch chứng khoán, và thực hiện vai trò tối quan trọng cho sự phát triển kinh tế nước nhà.