STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
1 19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong... Chính phủ .
2 13/2017/TT-NHNN 29/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
3 117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước... Chính phủ .
4 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành... Văn phòng Chính phủ .
5 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm Chính phủ .
6 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ .
7 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/... Chính phủ .
8 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... Chính phủ .
9 93/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi... Chính phủ .
10 1122/QĐ-TT 28/7/2017 Giao Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính... Thủ tướng CP .
11 1121/QĐ-TTg 28/7/2017 Điều động nhân sự làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế... Thủ tướng CP .
12 76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và... Chính phủ .
13 42/2017/QH14 21/06/2017 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Quốc hội .
14 51/NQ-CP 19/06/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ... Chính phủ .
15 71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với... Chính phủ .
16 21/2017/QĐ-TTg 15/06/2017 Về hạn mức trả tiền bảo hiểm Thủ tướng CP .
17 61/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm... Chính phủ .
18 32/2017/NĐ-CP 31/03/2017 Về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ .
19 25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Về báo cáo tài chính nhà nước Chính phủ .
20 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp... Chính phủ .

Pages