STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
1 132/2018/NĐ-CP 01/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/... Chính phủ .
2 131/2018/NĐ-CP 29/09/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Chính phủ .
3 121/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/... Chính phủ .
4 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108... Chính phủ .
5 31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong... Thủ tướng CP .
6 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ... Thủ tướng CP .
7 97/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài... Chính phủ .
8 94/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Về nghiệp vụ quản lý nợ công Chính phủ .
9 91/2018/NĐ-CP 26/06/2018 Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Chính phủ .
10 60/2018/QH14 15/06/2018 Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện... Quốc hội .
11 58/2018/QH14 12/06/2018 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 Quốc hội .
12 72/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công... Chính phủ .
13 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống... Chính phủ .
14 63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Chính phủ .
15 18/2018/QĐ-TTg 02/04/2018 Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện... Thủ tướng CP .
16 42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh... Chính phủ .
17 27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/... Chính phủ .
18 32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/... Chính phủ .
19 19/2017/TT-NHNN 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
20 18/2017/TT-NHNN 27/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

Pages