STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
1 42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh... Chính phủ .
2 27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/... Chính phủ .
3 32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/... Chính phủ .
4 19/2017/TT-NHNN 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
5 18/2017/TT-NHNN 27/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
6 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử... Chính phủ .
7 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm... Chính phủ .
8 01/NQ-CP 01/01/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch... Chính phủ .
9 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người... Chính phủ .
10 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách... Chính phủ .
11 122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản... Chính phủ .
12 19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong... Chính phủ .
13 13/2017/TT-NHNN 29/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
14 117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước... Chính phủ .
15 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành... Văn phòng Chính phủ .
16 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm Chính phủ .
17 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ .
18 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/... Chính phủ .
19 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... Chính phủ .
20 93/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi... Chính phủ .

Pages