Hệ thống văn bản

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW

Số hiệu văn bản:
51/NQ-CP
Ngày ban hành:
19/06/2017
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Trích yếu:
Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Nội dung: