Hệ thống văn bản

Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Số hiệu văn bản:
42/2017/QH14
Ngày ban hành:
21/06/2017
Lĩnh vực:
Ngân hàng
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Trích yếu:
Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Nội dung: