Hệ thống văn bản

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Số hiệu văn bản:
28/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
12/07/2018
Lĩnh vực:
Kế toán kiểm toán
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng CP
Trích yếu:
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Nội dung:

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước