STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
21 71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với... Chính phủ .
22 21/2017/QĐ-TTg 15/06/2017 Về hạn mức trả tiền bảo hiểm Thủ tướng CP .
23 61/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm... Chính phủ .
24 32/2017/NĐ-CP 31/03/2017 Về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ .
25 25/2017/NĐ-CP 14/03/2017 Về báo cáo tài chính nhà nước Chính phủ .
26 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp... Chính phủ .
27 27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ... Chính phủ .
28 19-2017/NQ-CP 06-02-2017 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,... Chính phủ .
29 04/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Chính phủ .
30 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật... Chính phủ .
31 58/2016/QĐ-TTg 28/12/2016 Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước,... Thủ tướng CP .
32 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán Chính phủ .
33 27/2016/QH14 11/11/2016 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Quốc hội .
34 29/2016/QH14 14/11/2016 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm... Quốc hội .
35 2144/CĐ-TTg 29/11/2016 Về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu... Thủ tướng CP .
36 156/2016/NĐ-CP 21/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/... Chính phủ .
37 46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi... Thủ tướng CP .
38 145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108... Chính phủ .
39 149/2016/NĐ-CP 11/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177... Chính phủ .
40 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người... Thủ tướng CP .

Pages