STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
21 41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử... Chính phủ .
22 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm... Chính phủ .
23 01/NQ-CP 01/01/2018 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch... Chính phủ .
24 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người... Chính phủ .
25 126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách... Chính phủ .
26 122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản... Chính phủ .
27 19/2017/TT-BTTTT 12/09/2017 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong... Chính phủ .
28 13/2017/TT-NHNN 29/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
29 117/2017/NĐ-CP 19/10/2017 Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước... Chính phủ .
30 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành... Văn phòng Chính phủ .
31 102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm Chính phủ .
32 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ .
33 88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/... Chính phủ .
34 92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... Chính phủ .
35 93/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi... Chính phủ .
36 1122/QĐ-TT 28/7/2017 Giao Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính... Thủ tướng CP .
37 1121/QĐ-TTg 28/7/2017 Điều động nhân sự làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế... Thủ tướng CP .
38 76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và... Chính phủ .
39 42/2017/QH14 21/06/2017 Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Quốc hội .
40 51/NQ-CP 19/06/2017 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ... Chính phủ .

Pages