STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
41 156/2016/NĐ-CP 21/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/... Chính phủ .
42 46/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi... Thủ tướng CP .
43 145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108... Chính phủ .
44 149/2016/NĐ-CP 11/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177... Chính phủ .
45 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người... Thủ tướng CP .
46 41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các... Thủ tướng CP .
47 138/2016/NĐ-CP 01/10/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Chính phủ .
48 26/CT-TTg 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan... Thủ tướng CP .
49 123/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Chính phủ .
50 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số... Chính phủ .
51 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ... Chính phủ .
52 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng con dấu Chính phủ
53 73/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo... Chính phủ .
54 86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán Chính phủ .
55 69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Chính phủ .
56 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi... Chính phủ .
57 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo... Thủ tướng CP .
58 39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/... Bộ tài chính .
59 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin Quốc hội .
60 24/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước Chính phủ .

Pages