STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
61 116/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/... Chính phủ .
62 110/2015/NĐ-CP 29/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/... Chính phủ .
63 48/2015/QĐ-TTg 08/10/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Thủ tướng CP .
64 91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản... Thủ tướng CP .
65 87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;... Chính phủ .
66 72/2015/NĐ-CP 72/2015/NĐ-CP Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại Chính phủ .
67 37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa... Thủ tướng CP .
68 40/2015/QĐ-TTg 14/09/2015 Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ... Thủ tướng CP .
69 41/2015/QĐ-TTg 15/09/2015 Về việc bán cổ phần theo lô Thủ tướng CP .
70 65/2015/NĐ-CP 07/08/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... Chính phủ .
71 10/2015/TT-NHNN 22/07/2015 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
72 1143/QĐ-TTg 22/07/2015 Về việc ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính... Thủ tướng CP .
73 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ .
74 60/2015/NĐ-CP 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/... Chính phủ .
75 102/2015/TT-BTC 30/06/2015 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm... Bộ tài chính .
76 26/2015/QĐ-TTg 08/07/2015 Quy địnhChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Thủ tướng CP .
77 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên... Chính phủ .
78 55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông... Chính phủ .
79 58/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192... Chính phủ .
80 15/2015/QĐ-TTg 22/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34... Thủ tướng CP .

Pages