STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
61 41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các... Thủ tướng CP .
62 138/2016/NĐ-CP 01/10/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Chính phủ .
63 26/CT-TTg 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan... Thủ tướng CP .
64 123/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Chính phủ .
65 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số... Chính phủ .
66 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ... Chính phủ .
67 99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng con dấu Chính phủ
68 73/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo... Chính phủ .
69 86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán Chính phủ .
70 69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Chính phủ .
71 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi... Chính phủ .
72 08/2016/QĐ-TTg 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo... Thủ tướng CP .
73 39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/... Bộ tài chính .
74 104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin Quốc hội .
75 24/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước Chính phủ .
76 103/2016/QH13 05/04/2016 Luật Báo chí Quốc hội .
77 10/2016/NĐ-CP 01/02/2016 Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ Chính phủ .
78 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư... Chính phủ .
79 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử... Thủ tướng CP .
80 60/2015/QĐ-TTg 27/11/2015 Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo... Thủ tướng CP .

Pages