STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
81 26/2015/QĐ-TTg 08/07/2015 Quy địnhChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu... Thủ tướng CP .
82 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên... Chính phủ .
83 55/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông... Chính phủ .
84 58/2015/NĐ-CP 16/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192... Chính phủ .
85 15/2015/QĐ-TTg 22/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34... Thủ tướng CP .
86 57/2015/TT-BTC 24/04/2015 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ... Bộ tài chính .
87 11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông... Chính phủ .
88 42/2015/NĐ-CP 05/05/2015 Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng... Chính phủ .
89 62/2015/TT-BTC 05/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/... Bộ tài chính .
90 34/2015/NĐ-CP 31/03/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/... Chính phủ .
91 01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ... Chính phủ .
92 01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ... Chính phủ .
93 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung... Chính phủ .
94 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Chính phủ .
95 86/2014/QH13 28/11/2014 Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện... Quốc hội .
96 192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà... Bộ tài chính .
97 01/2015/TT-BTC 05/01/2015 Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các... Bộ tài chính .
98 01/2015/TT-NHNN 06/01/2015 Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
99 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan... Chính phủ .
100 05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số... Chính phủ .

Pages