STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
121 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng... Thủ tướng CP .
122 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành... Chính phủ .
123 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng... Thủ tướng CP .
124 04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và... Chính phủ .
125 27/2014/TT-NHNN 18/09/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
126 53/2014/QĐ-TTg 19/09/2014 Quyết định Về việc thí điểm cơ chế tài chính đối... Thủ tướng CP .
127 88/2014/NĐ-CP 26/09/2014 Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Chính phủ .
128 09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin... Chính phủ .
129 42/QĐ-TTg 27/7/2014 V/v theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện... Thủ tướng CP .
130 26/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát... Chính phủ .
131 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo... Chính phủ .
132 22/QĐ-BCT 02/01/2014 Giám sát tài chính đối với các tập đoàn, tổng... Chính phủ .
133 171/2013/TT-BTC 20/11/2013 Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy... Bộ tài chính .
134 206/2013/NĐ-CP 09/12/2013 Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ... Chính phủ .
135 158/2013/TT-BTC 13/11/2013 Hướng dẫn một số nội dung giám sát tài chính và... Bộ tài chính .
136 78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập Chính phủ .
137 Số 1317/QĐ-TTg 06/08/2013 Phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong... Thủ tướng CP .
138 90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà... Chính phủ .
139 48/2013/QĐ-TTg 01/08/2013 Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức... Thủ tướng CP .
140 61/2013/NĐ-CP 25/6/2013 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả... Thủ tướng CP .

Pages