STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
121 32/2014/TT-NHNN 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung mốt số điều tại Thông tư số 11/... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
122 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế Chính phủ .
123 36/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
124 159/2014/TT-BTC 27/10/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định... Bộ tài chính .
125 06/2014/TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình tiếp công dân Chính phủ .
126 07/2014-TT-TTCP 31/10/2014 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố... Chính phủ .
127 13/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề... Chính phủ .
128 14/2014/TT-BNV 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn... Chính phủ .
129 161/2014/TT-BTC 31/10/2014 Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của... Bộ tài chính .
130 29/2014/TT-NHNN 09/10/2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
131 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với... Chính phủ .
132 96/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh... Chính phủ .
133 127/2014/TT-BTC 05/09/2014 Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị... Bộ tài chính .
134 24/2014/TT-NHNN 06/09/2014 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
135 91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định... Chính phủ .
136 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng... Thủ tướng CP .
137 84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành... Chính phủ .
138 51/2014/QĐ-TTg 15/09/2014 Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng... Thủ tướng CP .
139 04/2014/TT-TTCP 18/09/2014 Quy định về nhận định tình hình tham nhũng và... Chính phủ .
140 27/2014/TT-NHNN 18/09/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .

Pages