STT Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ra văn bản Download
141 53/2014/QĐ-TTg 19/09/2014 Quyết định Về việc thí điểm cơ chế tài chính đối... Thủ tướng CP .
142 88/2014/NĐ-CP 26/09/2014 Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Chính phủ .
143 09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014 hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin... Chính phủ .
144 42/QĐ-TTg 27/7/2014 V/v theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện... Thủ tướng CP .
145 26/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát... Chính phủ .
146 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo... Chính phủ .
147 22/QĐ-BCT 02/01/2014 Giám sát tài chính đối với các tập đoàn, tổng... Chính phủ .
148 171/2013/TT-BTC 20/11/2013 Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy... Bộ tài chính .
149 206/2013/NĐ-CP 09/12/2013 Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ... Chính phủ .
150 158/2013/TT-BTC 13/11/2013 Hướng dẫn một số nội dung giám sát tài chính và... Bộ tài chính .
151 78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập Chính phủ .
152 Số 1317/QĐ-TTg 06/08/2013 Phê duyệt Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong... Thủ tướng CP .
153 90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà... Chính phủ .
154 48/2013/QĐ-TTg 01/08/2013 Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức... Thủ tướng CP .
155 61/2013/NĐ-CP 25/6/2013 Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả... Thủ tướng CP .
156 71/2013/NĐ-CP 11/7/2013 về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và... Chính phủ .
157 13/CT-TTg 25/6/2013 Chỉ thị của Thủ tướng CP về xây dựng Kế hoạch... Thủ tướng CP
158 692/TTg-KGVX 21/05/2013 Tháng hành động phóng, chống ma tuý. Thủ tướng CP
159 09/CT-TTg 24/5/2013 Chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính -... Thủ tướng CP .
160 25/2013/QĐ-TTg 04-5-2013 Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung... Thủ tướng CP .

Pages