Hoạt động Đảng - Đoàn Thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM TTGSTCQG NHIỆM KỲ 2017-2022

Công đoàn Bộ phận Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 18A/QĐCĐ ngày 10/03/2013. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, CĐBP Trung tâm luôn làm tốt công tác triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các qui chế, qui định của Đảng. Các kế hoạch của CĐCS Ủy ban được tổ chức và phổ biến tới từng đoàn viên công đoàn, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn luôn triển khai phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn, đã quan tâm đến đời sống quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên như làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, ma chay hiểu hỷ, thai sản, đề xuất với lãnh đạo trung tâm bố trí nghỉ phép cho đoàn viên theo quy định. Thực hiện tốt công tác tài chính, công khai dân chủ trước toàn thể đoàn viên. Thực hiện tốt các phong trào thi đua như phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thường xuyên nêu cao tinh thần tự học, tư rèn tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham gia xây dựng Quy chế dân chủ. giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo không có đơn thư khiếu nại xảy ra.

Cùng với CĐCS Ủy ban, phong trào thi đua trong CĐBP Trung tâm đạt được nhiều kết quả. Đoàn viên CĐBP Trung tâm có ý thức kỷ luật tốt, chấp hành mọi nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Năm 2014 và 2016 CĐBP Trung tâm có 01 đoàn viên được nhận giấy khen thưởng của CĐ Viên chức Việt Nam. Năm 2015 CĐBP Trung tâm đã vinh dự được CĐUB trao tặng bằng khen Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn bộ phận Trung tâm đã tổ chức và phối hợp với cơ quan tổ chức đã động viên, thăm hỏi, khen thưởng, giúp đỡ CBCC, con và thân nhân ruột thịt của CBCC đồng thời CĐBP Trung tâm vận động vận động CBCC đóng góp xây dựng các quĩ do CĐUB phát động như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ ủng hộ vì người nghèo...

Phương hướng và mục tiêu hoạt động 2017-2022, Công đoàn bộ phận Trung tâm nhấn mạnh vào việc nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận, xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC; đẩy mạnh phát triển đoàn viên Công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu đạt danh hiệu CĐBP vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thanh Tấn; Nguyễn Thị Cẩm Lài; Phạm Thanh Hương

Phòng TTTT