Hoạt động Đảng - Đoàn Thể

ĐẢNG BỘ ỦY BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017 VÀ HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban lãnh đạo Ủy ban, sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ đảng viên và người lao động, Đảng bộ Ủy ban đã đạt được những kết quả tích cực.

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng ủy khối các cơ quan TW và Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kết hợp với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ nhất của Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ủy ban đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Ủy ban trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều phối, giám sát chung thị trường tài chính và điều hành kinh tế vĩ mô. 

   Trong bối cảnh có sự thay đổi nhân sự chủ chốt trong Ban Lãnh đạo và Đảng ủy Ủy ban, công tác phối hợp giữa Ban Lãnh đạo và Đảng ủy Ủy ban tiếp tục được duy trì chặt chẽ, thường xuyên và ngày càng được đẩy mạnh hơn, thể hiện việc thường xuyên phối hợp, trao đổi, triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng và tần suất các báo cáo; Phối hợp trong chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các Chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là các Nghị quyết tại Hội nghị TƯ 4, TƯ 5 và TƯ 6 của BCH TW Đảng khóa XII, Nghị quyết 01-NQ/CP về phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của Chính phủ…

   Năm 2017, công tác Đảng của Đảng bộ Ủy ban về cơ bản đã triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Chính quyền, đoàn thể chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước. Tăng cường nắm bắt kịp thời diễn biên tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và xử lí kịp thời những đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm Ủy ban kiểm tra đã có 02 cuộc kiểm tra. Nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về nhiệm vụ chính trị và tinh thần trách nhiệm đối với công việc từng bước được nâng cao.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn có những điểm phải tiếp tục hoàn thiện như: cần nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, cần thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tháng trước. Tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tư tưởng và quản lý đảng viên…

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2018

   Năm 2018, toàn bộ hệ thống chính trị nước ta tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,

   Thực hiện chủ trương chỉ đạo xuyên suốt này, năm 2018, Đảng ủy Ủy ban, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô và công tác giám sát chung thị trường tài chính, nhận dạng và cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro hệ thống có thể xảy ra đối với nền kinh tế; đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách, ngăn chặn rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô. Tiếp tục thực hiện các báo cáo giám sát theo định kỳ quý/tháng/năm và đột xuất, nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo tham mưu hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao chất lượng hệ thống dữ liệu thông tin và từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia đảm bảo cung cấp thông tin chất lượng, kịp thời và đảm bảo phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính, theo kịp với thay đổi về chính sách và yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm học hỏi và áp dụng các phương pháp tiên  tiến theo chuẩn mực quốc tế trong giám sát thị trường tài chính và nền kinh tế. Tăng cường kỷ cương làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu, đánh giá cán bộ định kỳ để tăng cường kỷ cương và chất lượng báo cáo chuyên môn; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt vai của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ. Tăng cường cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các phòng/ban, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, để kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, giữ gìn đoàn kết nội bộ. 

HỌC TẬP VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

  Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Xuân Hùng, đảng Ủy viên đã trình bày báo cáo các nội dung cơ bản, phương hướng, chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết này.

  Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

   Thay mặt Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách  yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự. Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, cần phải bố trí đủ thời gian để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động. Các chi bộ cần có thêm các hình thức thảo luận chuyên đề, liên hệ với thực tiễn đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn. Cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị để giải đáp kịp thời.

   Phát biểu bế mạc, thay mặt Đảng Ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước đã ghi nhận những chỉ đạo của đại diện Đảng ủy khối và gửi lời cảm ơn đến Đảng Ủy khối và các cơ quan Đảng cấp trên đã dành sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo kịp thời trong thời gian qua. Đồng chí đồng thời cũng nhấn mạnh, năm 2018, Đảng bộ Ủy ban cần phải phát huy kết quả và khắc phục hạn chế để công tác đảng trong năm 2018 đạt được sự chuyển biến mang tính bước ngoặt. Công tác chính trị tư tưởng phải được ưu tiên hàng đầu để xây dựng sự đoàn kết nhất trí tạo nên sức mạnh cao độ trong tập thể đảng viên Ủy ban. Công tác Đảng phải gắn kết sâu sát với công tác chuyên môn để chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ ngày càng lớn hơn vinh dự hơn nhưng cũng khó khăn hơn của Ủy ban mà Thủ tướng đã giao phó trong Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Phòng TTTT