Hoạt động Đảng - Đoàn Thể

Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ủy ban

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

ĐẢNG ỦY ỦY BAN GIÁM SÁT TÀI CHÍNH QUỐC GIA

*

Số : 34-NQ/ĐUUBGSTCQG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 NGHỊ QUYẾT

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ủy ban

 Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Ủy ban) đã họp.

-   Tổng số uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban gồm 06 đồng chí; Có mặt: 06 đồng chí; vắng mặt: 0 đồng chí.

-  Chủ trì hội nghị: đồng chí Vũ Viết Ngoạn, Bí thư Đảng ủy.

- Thư ký hội nghị: đồng chí Trần Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ & Đào tạo.

Sau khi nghe Thường trực Đảng ủy (phòng TCCB&ĐT) trình bày về tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Ủy ban, các đồng chí tham dự hội nghị thảo luận, góp ý kiến, Đảng ủy thống nhất nghị quyết:

1. Bí thư các Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban, Công đoàn, Đoàn thanh niên phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy truyền thống đã đạt được, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong Đảng bộ và Ủy ban, đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên của Ủy ban, đặc biệt là vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng văn hóa công sở văn minh, tác phong làm việc chuyên nghiệp; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ủy ban.

2. Cấp ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban tập trung chỉ đạo và tiến hành thực hiện làm tốt việc tổ chức Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình để giáo dục, động viên, khích lệ, giải quyết những tâm tư phát sinh trong các thành viên thuộc tổ chức mình; tham gia tích cực phong trào thi đua, tạo động lực và không khí phấn đấu thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghị quyết này được triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ủy ban để thực hiện./. 

 Nơi nhận:

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- Các chi bộ,

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên,

- Các đơn vị,

- Lưu VT, GVĐU-TCCB.

T/M ĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Khách