Hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập ủy ban

Giới thiệu gương điển hình tiên tiến tại Ủy ban

    Thực hiện Kế hoạch số 5/KH-BTĐKT-TC ngày 23/3/2017 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương về việc tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp danh sách các gương điển hình tiên tiến, công tác phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu, Chủ tịch Ủy ban đã chỉ đạo các đơn vị xem xét, lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương, thi đua học tập các điển hình tiên tiến.  

    Đối tượng được giới thiệu là tập thể, cá nhân tiêu biểu, là những nhân tốt mới, điển hình  có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

    Mỗi đơn vị đề xuất 01 – 02 tập thể hoặc cá nhân. Hội đồng Thi đua Khen thưởng căn cứ đề xuất của các đơn vị để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định.