Để có thể cung cấp thông tin cho NFSC đơn vị tôi phải thực hiện những thủ tục gì?

Đáp:

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

1. Có công văn đăng ký cán bộ cung cấp báo cáo số liệu

2. Nhận và cài đặt phần mềm cung cấp báo cáo của NFSC

3. Thực hiện gửi báo cáo cho NFSC theo qui định