Tin tức - Sự kiện

CHI BỘ 1 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Ủy ban về kế hoạch đại hội chi bộ và Đảng bộ, ngày 10/10/2017, Chi bộ 1 đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự đại hội cùng với toàn thể đảng viên trong chi bộ có đại diện Đảng ủy và đại diện các chi bộ thuộc Ủy ban... Đặc biệt, đồng chí Trương Văn Phước – Quyền Chủ tịch Ủy ban đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. 

Nhiệm kỳ 2015- 2017, Chi bộ 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác chính trị, tư tưởng: Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tham gia học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy khối như thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng ủy Ủy ban; Kế hoạch số 151-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 23/12/2016 của Đảng ủy Ủy ban về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, các đảng viên của chi bộ 1 tham gia đầy đủ hội nghị quán triệt, học tập do Đảng ủy Ủy ban tổ chức…Qua việc nghiên cứu, quán triệt và học tập nghị quyết của Đảng bộ các cấp, nhận thức và ý thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được nâng cao, tinh thần đoàn kết trong nội bộ được cải thiện, góp phần tạo ra môi trường làm việc nề nếp, kỷ luật, chuyên nghiệp. Chi ủy Chi bộ  đã quán triệt đến toàn thể cán bộ và đảng viên Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 Khóa XII, chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Chi ủy Chi bộ đã chuyển tải kịp thời tới các đảng viên các tài liệu, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp để nắm bắt thông tin đúng đắn. Chi bộ 1 cử 01 đồng chí tham gia đội ngũ công tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy; tham gia ý kiến với quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Ủy ban.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Chi ủy Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với phòng TCCB&ĐT trong việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ cử đào tạo lý luận chính trị cho 04 đảng viên mới, đào tạo chuyên chính cho 02 cán bộ; 04 đồng chí tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị, trong đó 02 đồng chí đã tốt nghiệp được nhận bằng; cử 08 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng; xét, đề nghị và kết nạp 09 quần chúng vào Đảng; xét, đề nghị Đảng ủy cấp trên công nhận 04 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng nội bộ cho 01 đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng cho 03 đồng chí và tiếp nhận 02 đồng chí; kiện toàn cấp ủy. Triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 111-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 17/10/2016 của Đảng ủy Ủy ban về nâng cao chất lượng chi bộ, Chi bộ 1 đã rà soát, đối chiếu và cải tiến các nội dung sinh hoạt thường kỳ.

Trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo chuyên môn:  Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi ủy chi bộ 1 phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng và phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng công tác chuyên môn được nâng cao, góp phần vào kết quả chung của Ủy ban. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ và đào tạo, hành chính- quản trị, thư ký-tổng hợp, văn thư, Thông tin-truyền thông,  Kế toán-tài vụ, phục vụ đưa đón Ban lãnh đạo Ủy ban và các đoàn công tác của Ủy ban giúp các đơn vị thuộc Ủy ban triển khai tốt nhiệm vụ của mình. Tham mưu và giúp lãnh đạo Ủy ban tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Ủy ban đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt, cũng như chuẩn bị nhân lực để xây dựng phát triển Ủy ban lâu dài, đáp ứng yêu cầu giám sát hệ thống tài chính Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu giám sát về lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Đạt được kết quả trên là do Chi bộ đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ; Triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong chi bộ; bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng ủy cấp trên để triển khai nghiêm túc, kịp thời tại chi bộ. Bên cạnh những kết quả tốt là cơ bản, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần hoàn thiện như cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt cần phong phú và thiết thực hơn, cần thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tháng trước.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2017-2020

Trong nhiệm kỳ mới, Ban lãnh đạo Ủy ban đã đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp then chốt để phát triển Ủy ban lên một vị thế mới.  Điều này đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên Ủy ban. Trong đó có Chi ủy chi bộ 1. Do đó, chi bộ đã đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt những nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Thực hiện cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên kịp thời để định hướng thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận, tích cực đấu tranh ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng ; đặc biệt, chú trọng Nghị quyết số 04-NQ/TW  ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị để chủ động nắm chắc tình hình cán bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nhận xét, đánh giá công tâm, khách quan, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công tác cán bộ; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tinh giảm biên chế của Ủy ban. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ theo quy định.

Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 06 quần chúng ưu tú, phát triển 4 đảng viên mới; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Trong công tác chuyên môn, tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án trọng điểm của Ủy ban. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng và thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học cho cán bộ nhằm nâng cao trình độ, phẩm chất, trí tuệ và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ủy ban.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Trường Sơn giữ chức Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Ngô Văn Hóa giữ chức Chi ủy viên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Quyền Chủ tịch Trương Văn Phước đã chia sẻ khó khăn, ghi nhận những kết quả và nỗ lực của Chi bộ 1 trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới là một giai đoạn hết sức quan trọng, mang tính bước ngoặt với Ủy ban trong việc tái cơ cấu tổ chức, nâng cao hoạt động chuyên môn để đạt được mục tiêu nâng cao địa vị pháp lý, toàn thể đảng viên cán bộ, công chức, viên chức người lao động Ủy ban, trong đó có Chi bộ 1 phải nỗ lực phấn đấu làm việc và qua công việc để khẳng định được mình. Là một chi bộ có số lượng đảng viên lớn nhất, công việc chuyên môn trải rộng trên nhiều lĩnh vực, tham mưu và giúp việc trực tiếp, trực diện cho Ban lãnh đạo, để hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, Chi bộ một mặt phải phát huy gìn giữ sự đoàn kết nội bộ đồng thời phải nâng cao tinh thần phê và tự phê, tính chiến đấu, tiên phong, của người đảng viên. Đảng viên phải lãnh đạo chuyên môn và quần chúng bằng trí tuệ và sự gương mẫu, bằng việc lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết của đơn vị, Chi bộ 1 sẽ hòan thành tốt phương hướng và nhiệm vụ đã được thông qua trong báo cáo chính trị để góp phần quan trọng và tích cực vào thành công chung của Ủy ban.

Thay mặt Chi bộ và Ban, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quyền Chủ tịch Ủy ban. Đồng chí khẳng định những chỉ đạo và chia sẻ của Quyền Chủ tịch là căn cứ quan trọng để Chi bộ xác định, xây dựng các chương trình hành động để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được giao.

Phòng TTTT