Tin tức - Sự kiện

Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 34/2008/QĐ-TTg và Quyết định 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và Quy chế tổ chức hoạt động của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia.