Tin tức - Sự kiện

Thanh tra 67.000 cuộc, kiến nghị thu hồi 12.470 tỷ đồng thuế

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra ngành Tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi 12.470 tỷ đồng.

Đó là con số được nêu ra trong báo cáo của Bộ Tài chính, cùng với đó là xử phạt vi phạm hành chính 2.225 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là 8.928 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597 tỷ đồng.

Toàn hệ thống Hải quan cũng đã thực hiện 95 cuộc thanh tra (gồm 93 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc đột xuất) tại 95 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31,9 tỷ đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4,6 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 27,3 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, theo Bộ Tài chính, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách.

Cũng theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong công tác quản lý tài chính, ngân sách Bộ, ngành, công tác lập dự toán còn chậm so với thời gian quy định, thiếu báo cáo thuyết minh chi tiết, thiếu nguồn thu và chưa sát với năm trước liền kề.Điển hình như trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, tại các địa phương còn tình trạng bố trí vốn ngân sách cho dự án vượt quá thời gian quy định; chưa thực hiện giao dự toán thu NSNN đối với một số khoản thu thuộc thẩm quyền của địa phương; chưa bố trí phần vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh cho một số dự án...

Giao dự toán thu phí, lệ phí cho các đơn vị trực thuộc chưa phù hợp; điều chỉnh kinh phí một số nhiệm vụ chi không thường xuyên khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính; thu một số khoản phí và lệ phí cao hơn mức quy định…

Bộ Tài chính cũng chỉ ra rằng, trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm như: Lập và phê duyệt tổng mức đầu tư chưa chính xác; lập, phê duyệt dự toán chưa chính xác dẫn tới giá trúng thầu phải giảm trừ khối lượng; phê duyệt quyết toán, thanh toán không đúng; nghiệm thu thanh toán tăng không đúng...

Trong công tác quản lý tài chính tại các doanh nghiệp còn tình trạng xây dựng phương án tăng vốn điều lệ không đúng với nhu cầu vốn thực tế; hạch toán thiếu doanh thu, thu nhập khác, hạch toán không đúng lợi nhuận...

Qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Đồng thời, kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Trước đó, theo thống kê của Bộ Tài chính, sau 6 năm thực hiện Luật Thanh tra (từ 1/7/2011 đến 30/6/2017), hệ thống thanh tra của ngành Tài chính đã thực hiện 49.291 cuộc thanh tra.

Qua thanh tra đã phát hiện 46.191 trường hợp vi phạm, kiến nghị xử lý tài chính hơn 89 nghìn tỷ đồng và khoảng 6,2 triệu USD; trong đó kiến nghị thu hồi nộp NSNN hơn 48,8 nghìn tỷ đồng và 6,2 triệu USD; xử phạt vi phạm hành chính gần 9,6 nghìn tỷ đồng.

Số tiền lực lượng thanh tra tài chính đã thu nộp NSNN là 51,6 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Hùng Sơn, Trưởng phòng Thanh tra 7, Thanh tra Bộ Tài chính hoạt động thanh tra đâu đó còn có chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, ngành như trường hợp DN của Trung ương đóng trên địa bàn địa phương vừa chịu sự kiểm tra, thanh tra của Thanh tra Bộ quản lý chuyên ngành, vừa chịu sự kiểm tra, thanh tra của Thanh tra sở và Thanh tra tỉnh.

Hoạt động thanh tra tài chính còn thường xuyên có tình trạng trùng lắp với đối tượng của kiểm toán, của các cơ quan kiểm tra Đảng đặc biệt là trong công tác quản lý và sử dụng vốn nhà nước, quản lý tài sản công tại các DNNN.

Sự chồng chéo này làm giảm hiệu lực, lãng phí thời gian, kinh phí và nguồn lực của cơ quan thanh tra tài chính và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, DN.

Do đó, thời gian tới để công tác thanh tra đạt hiệu quả cao hơn, ngành Tài chính đang kiến nghị sửa đổi nhiều quy định trong Luật Thanh tra.

Nguồn: baodatviet.vn