Tin tức - Sự kiện

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018 VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Sáng ngày 06/02/2018, tại Trụ sở chính số 8 Lê Hồng Phong, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2017, triển khai công tác 2018 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có Đảng ủy, Ban lãnh đạo, đại diện các cơ quan đoàn thể và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động Ủy ban. 

 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban lãnh đạo, Phó Chủ tịch Hà Huy Tuấn đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được, bám sát Nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh và các định hướng được nêu trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Ủy ban đã tổ chức triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập thể lãnh đạo Ủy ban cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đã tích cực nỗ lực công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau: (i) thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; (ii) đảm bảo hoàn thành các báo cáo định kỳ có chất lượng và đúng tiến độ theo quy định; không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; (iii) chủ động xây dựng nhiều báo cáo chuyên đề và tăng tuần suất thực hiện báo cáo về các vấn đề thời sự, nóng, các cú sốc, biến động về kinh tế, tài chính để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách và giải pháp ứng phó; (iv) rà soát, bổ sung, hoàn thiện biểu mẫu báo cáo, phương thức thu thập thông tin, báo cáo từ các tổ chức tài chính và tổ chức liên quan, ứng dụng các phần mềm tin học phục vụ công tác thu thập, tính toán, phân tích, đánh giá, dự báo thị trường tài chính; (v) hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, bộ máy tổ chức quản lý và nhân sự của Ủy ban làm cơ sở cho việc tăng cường năng lực đội ngũ công chức và nâng cao hiệu quả công tác; (vi) nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức; (vii) tăng cường công tác hợp tác quốc tế phục vụ công tác chuyên môn.

Trong năm 2018, bám sát chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban tiếp tục quán triệt và tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: (i) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ trong phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tế vĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, trong đó trọng tâm là tham mưu chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; (ii)  Hoàn thành Báo cáo giám sát tài chính định kỳ (6 tháng đầu năm và cả năm 2017) và báo cáo giám sát quý/tháng, chủ động xây dựng báo cáo chuyên đề, đột xuất về các vấn đề thời sự để kịp thời tham mưu chính sách và giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính; nâng cao chất lượng công tác giám sát tài chính

Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch công tác dài hạn của Ủy ban, trong đó, xác định rõ địa vị pháp lý cho Ủy ban phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống tài chính quốc gia. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát tài chính; ứng dụng CNTT để tự động hóa và nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích, xử lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính. Củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về hệ thống tài chính quốc gia và kinh tế vĩ mô; xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, báo cáo phục vụ công tác chuyên môn của Ủy ban. Tập trung nguồn lực triển khai và đưa vào vận hành có hiệu quả Dự án Hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các cấp ủy Đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể. Rà soát, hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị nội bộ. Tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trong Ủy ban. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật làm việc và chấp hành nghiêm nội quy cơ quan. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học cho cán bộ.Kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, ưu tiên các bộ phận nghiệp vụ, phát triển đội ngũ chuyên gia; củng cố và tăng cường mạng lưới cộng tác viên hiện có; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, các cơ quan giám sát tài chính; coi trọng công tác thông tin - truyền thông thông, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban.

Trong phần hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị đã nghe trình bày và thảo luận các vấn đề quan trọng trong tổ chức hoạt động của Ủy ban năm 2017. Ủy ban đã tích cực quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đảng bộ và các cấp ủy Đảng Ủy ban đã lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó lãnh đạo việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, mọi hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ đều thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức về những việc phải được biết, những việc phải tham gia ý kiến và những việc giám sát, kiểm tra; chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, phê bình và tự phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ.

Ủy ban đã thực hiện tốt các quy định về công khai, dân chủ; đảm bảo toàn thể cán bộ công chức thực hiện quyền được biết về những hoạt động của Ủy ban, cụ thể: Cán bộ, công chức nắm được chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước có liên quan đến Ủy ban; tham gia xây dựng và bàn bạc biện pháp thực hiện kế hoạch công tác tháng, năm của đơn vị và của Ủy ban; chấp hành tốt Quy chế làm việc và nội quy cơ quan; Công khai về quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức để mọi cán bộ, công chức được biết; Cán bộ công chức được thông báo về việc khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, kết quả giải quyết khiếu nại,..; Thực hiện công khai tài chính thông qua việc thông báo công khai dự toán năm ngân sách được giao; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; công khai tình hình sử dụng, quản lý tài sản tại Ủy ban,..; Tổ chức họp giao ban lãnh đạo định kỳ hàng tháng để thông tin và định hướng hoạt động của Ủy ban tới cấp lãnh đạo cấp Ban, thực hiện công tác chuyên môn trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong năm;

Ủy ban đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động. Trong sử dụng và quản lý công chức, Ủy ban luôn tuân thủ nguyên tắc bảo đảm kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng, việc sử dụng cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức, người lao động của Ủy ban được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ, được bảo đảm trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật, được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, được hưởng công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật...

Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Lãnh đạo Ủy ban với Tổ chức công đoàn đại diện cho quyền lợi công chức, viên chức và người lao động Ủy ban

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân mới gồm 5 đồng chí trong đó đồng chí Nguyễn Tất Thái – Trưởng ban Giám sát tập đoàn tài chính giữ chức vụ trưởng ban.

Trong phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị, Quyền chủ tịch Trương Văn Phước đã ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà toàn bộ tập thể cán bộ Ủy ban đã đạt được trong năm 2017 đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong kế hoạch công tác năm 2018. Cụ thể, trong vấn đề chuyên môn, đồng chí yêu cầu chất và lượng các báo cáo phải được nâng lên một tầm cao mới để góp phần giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc ra các quyết sách chỉ đạo điều hành. Trong công tác nội bộ, kỷ luật và kỷ cương công sở phải được tăng cường. Đảng Ủy, Ban lãnh đạo sẽ sâu sát quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hơn, chỉ đạo hơn để mọi mặt hoạt động Ủy ban có sự chuyển biến mạnh mẽ, dân chủ được thực thi rộng rãi nhưng kỷ cương phải được đảm bảo. Năm 2018 là mốc đánh dấu 10 năm thành lập Ủy ban, đồng chí hi vọng và tin tưởng chắc chắn rằng với quyết tâm và trí tuệ của khối đoàn kết vững vàng của toàn thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, Ủy ban sẽ hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao phó.

Phòng TTTT