Trung tâm giám sát tài chính

Hệ thống thông tin giám sát tài chính Quốc gia

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hệ thống Quản lý thông tin giám sát tài chính Quốc gia được hình thành và xây dựng từ năm 2008 với mục tiêu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các định chế tài chính Việt nam. Từ đó tính toán các chỉ tiêu giám sát, phục vụ hoạt động chuyên môn của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.

Mục tiêu

Mục tiêu xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu hoạt động chuyên môn của Ủy ban trong việc giám sát vĩ mô thị trường tài Việt nam. Trong đó xây dựng một kho dữ liệu độc lập về thông tin thị trường tài chính Việt nam. Trước mắt trong giai đoạn 2008-2013 thu thập đầy đủ thông tin cần thiết từ các định chế tài chính Việt nam.

Đối tượng thu thập thông tin

Với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong hoạt động giám sát vĩ mô thị trường tài chính Việt nam, từ năm 2008 đến nay có 320 định chế tài chính cung cấp định kỳ thông tin cho Ủy ban trên các lĩnh vực: Tổ chức tín dụng; Chứng khoán, Bảo hiểm, quản lý quỹ. Trong quá trình thu thập và xử lý thông tin, việc phối hợp chặt chẽ của các định chế tài chính đã đóng vài trò quan trọng hình thành nên kho dữ liệu thông tin giám sát tài chính Quốc gia.

Cấu trúc hệ thống

Hệ thông quản lý thông tin giám sát tài chính quốc gia bao gồm 5 modul chính:

- Hệ thống nhận xử lý và nhận sạng số liệu (SIMS - Advanced OCR)

- Quản lý báo cáo tài chính (SIMS - Statement Reports)

- Phân hệ xử lý số liệu thống kê (SIMS – Statistics)

- Phân hệ tính toán các chỉ số tài chính (SIMS - Financial Indicators).

- Phận hệ chia sẽ thông tin nội bộ, thông tin kinh tế vĩ mô (SIMS – Portal).

Mô hình khái quát tổ chức hệ thống

Với nền tảng cơ sở dữ liệu Oracle, các công cụ phân tích báo cáo BI (Business Intelligence) đã giúp cho công tác thu thập, bóc tách dữ liệu, tổng hợp và phân tích dữ liệu được nhanh chóng, chính xác.

Với các nguồn số liệu từ báo cáo giấy, bằng giải pháp công nghệ bóc tách dữ liệu thông minh, các dữ liệu từ các nguồn dữ liệu này đã được Ủy ban xử lý kịp thời.

Một số kết quả bước đầu trong triển khai

Với đội ngũ cán bộ của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia về lĩnh vực thông tin còn hạn chế, điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhưng từ 1/2009 đến nay, Ủy ban đã tổng hợp được toàn bộ thông tin từ các định chế tài chính, qua đó chủ động về nguồn thông tin, từng bước hoàn thiện kho dữ liệu độc lập phục vụ công tác giám sát vĩ mô thị trường tài chính Việt nam.

Định kỳ hàng quí có một số báo cáo số liệu tổng hợp toàn thị trường tài chính (bao gồm các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Quản lý Quỹ) gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số liệu tổng hợp về một số tập toàn tài chính hàng đầu tại Việt nam.

Xây dựng các chỉ tiêu giám sát nhằm đánh giá và đo lường hoạt động của các định chế tài chính, qua đó sẽ là cơ sở đầu vào cho hình thành hệ thống cảnh báo sớm hệ thống tài chính Việt nam.

(Bài sau: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp thông tin giám sát tài chính)

Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia.