Trung tâm giám sát tài chính

Từng bước nâng cao năng lực quản lý hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Ngày 13/4/2016, Ông Lee Sangbong - Chuyên gia Hàn Quốc đã có buổi đào tạo về cấu phần “Thiết kế mô hình công nghệ thông tin tương lai” (Design To - be Model) cho cán bộ Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia (Trung tâm). Tham dự buổi đào tạo có Ban lãnh đạo Trung tâm, đại diện Phòng Hợp tác quốc tế cùng toàn thể cán bộ công chức của Trung tâm.

Trên cơ sở mô hình mẫu tại một số cơ quan Bộ ngành Hàn Quốc, Chuyên gia đã đi vào hướng dẫn chi tiết các bước để thiết kế mô hình công nghệ thông tin tương lai bao gồm: thiết lập tầm nhìn cho việc tin học hóa, chiến lược của hệ thống thông tin mới, chi tiết hệ thống thông tin mới (lĩnh vực nghiệp vụ, lĩnh vực thông tin, lĩnh vực hạ tầng), thiết kế hệ thống thông tin mới (kiến trúc ứng dụng, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc công nghệ, kiến trúc bảo mật). Buổi đào tạo đã cung cấp phương pháp luận định hướng cho cán bộ công nghệ thông tin của Ủy ban thiết kế mô hình thông tin cho giai đoạn 2015-2020.

Buổi đào tạo này nằm trong chuỗi nội dung tư vấn hỗ trợ của Chuyên gia Hàn Quốc cho Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia. Ông Lee Sangbong là Chuyên gia từ Cục xúc tiến công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc - NIPA (thuộc Bộ thông tin truyền thông Hàn Quốc) được Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cung cấp cho Ủy ban để hỗ trợ tư vấn về công nghệ thông tin trong thời gian 1 năm.

Việc cung cấp chuyên gia nói trên thuộc Chương trình “World Friends Korea Advisors Program” với mục đích nhằm cung cấp hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của các nước trong lĩnh vực nghiên cứu và lập kế hoạch các dự án phát triển, cũng như tư vấn công nghệ và quản lý để thúc đẩy các dự án. Đây là một cơ hội giúp cán bộ Trung tâm nói riêng và cán bộ Ủy ban nói chung nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin giám sát thị trường tài chính, nâng cao vai trò và vị thế hoạt động thông tin giám sát thị trường tài chính Việt Nam, giúp Ủy ban thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng TTTT