(31/10/2014)

Để thực hiện việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát thị trường tài chính, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia trong ngắn hạn cũng như dài hạn đã có những kế hoạch triển khai đồng bộ một số giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm đáp ứng việc tổng hợp thông tin thị trường tài chính.

(21/05/2012)

Hệ thống Quản lý thông tin giám sát tài chính Quốc gia được hình thành và xây dựng từ năm 2008 với mục tiêu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các định chế tài chính Việt nam. Từ đó tính toán các chỉ tiêu giám sát, phục vụ hoạt động chuyên môn của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia.

(19/05/2012)

Ngày 20/4/2012, tại Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (NFSC), Trung tâm thông tin giám sát ( Trung tâm) đã tổ chức buổi làm việc với công ty TNHH Oracle Việt Nam và đối tác là công ty 2e Consulting để trao đổi, tư vấn về mô hình thông tin giám sát.