Tuyển dụng

Danh sách kết quả điểm thi và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia trân trọng thông báo Danh sách kết quả điểm thi và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức tháng 3/2013  như sau:

Danh sách điểm thi Tại đây  (1) và Danh sách dự kiến trúng tuyển vị trí Chuyên viên nghiên cứu kinh tế, phân tích và đánh giá chính sách Tại đây (1.1)

Danh sách điểm thi Tại đây (2) và Danh sách dự kiến trúng tuyển vị trí Chuyên viên Tin học Tại đây (2.1)

Danh sách điểm thi Tại đây (3) và Danh sách dự kiến trúng tuyển vị trí Chuyên viên Phân tích tài chính Tại đây (3.1)

Danh sách điểm thi Tại đây (4) và Danh sách dự kiến trúng tuyển vị trí Chuyên viên Quản lý nhân sự Tại đây (4.1)

Danh sách điểm thi Tại đây (5) và Danh sách dự kiến trúng tuyển vị trí Chuyên viên Văn thư Tại đây

Danh sách điểm thi Tại đây (6) và Danh sách dự kiến trúng tuyển vị trí Chuyên viên Pháp chế Tại đây (6.1)