Tuyển dụng

Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia trân trọng thông báo danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2013 như sau: 

 

1.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn ngoại ngữ Tại đây

2.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Kiến thức chung Tại đây

3.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Tin học Văn phòng Tại đây

4a.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Trắc nghiệm Chuyên ngành Nghiên cứu kinh tế Tại đây

4b.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Viết Chuyên ngành Nghiên cứu kinh tế Tại đây

5a.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn trắc nghiệm Chuyên ngành Phân tích tài chính Tại đây

5b.Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Viết Chuyên ngành Phân tích tài chính  Tại đây

6. Danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo môn Trắc nghiệm Chuyên ngành Tin học Tại đây