Tuyển dụng

Thông tin về đợt tuyển dụng công chức 3-2013

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng đề nghị xem tại đây

Quyết định của Chủ tịch UBGSTCQG đề nghị xem tại đây.

Danh sách điểm thi môn Kiến thức chung và tiếng Pháp đề nghị xem tại đây

Danh sách dự kiến trúng tuyển đề nghị xem tại đây