English
09/042021
Lãnh đạo Ủy ban tiếp Đại diện trưởng mới của FSS

Trong buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch phụ trách đã cùng với Trưởng đại diện mới của FSS – Ông Lim Choon Ha trao đổi, ghi nhận những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và FSS trong thời gian qua, đồng thời cũng bàn thảo về phương hướng hợp tác thời gian tới, xoay quanh các nội dung chủ yếu như:

+ Phối hợp triển khai hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực cảnh báo sớm và quản lý rủi ro khu vực tài chính Việt Nam” do KOICA tài trợ sau khi Dự án được phê duyệt;

+ Tăng cường hợp tác trao đổi chia sẻ thông tin về giám sát thị trường tài chính, các biện pháp chính sách ứng phó với Covid-19, duy trì ổn định thị trường tài chính và một số nội dung khác như: kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quản lý giám sát Fintech, ngân hàng số (digital banks), nền kinh tế số…;

+ Cử cán bộ nghiệp vụ của Ủy ban sang Hàn Quốc thực tập về giám sát tài chính, giám sát tập đoàn tài chính;

+ Phối hợp tổ chức hội nghị tại Việt Nam về nâng cao năng lực nghiệp vụ giám sát tài chính…

BBT