English
10/012019
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA Q. CHỦ TỊCH TRƯƠNG VĂN PHƯỚC GỬI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ỦY BAN

Nhân dịp năm mới 2019, Quyền Chủ tịch Ủy ban, TS. Trương Văn Phước gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ủy ban.

Chi tiết xem tại đây