English
29/102020
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện yêu cầu của Đảng ủy Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/ĐUK ngày 26/10/2020 trong việc  gửi, thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Biên tập Website Ủy ban đăng tải lại các bản dự thảo của văn kiện để phục vụ công tác thông tin, truyền thông và các chi bộ thuận tiện triển khai.

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 10 NĂM 2011 – 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 10 NĂM 2021 – 2030

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

BBT