English
04/042021
Khảo sát “Đánh giá hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước 2011 – 2020 và định hướng sau năm 2021”

Từ 25/3 đến 04/4/2021, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức các đoàn khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Giang nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra, làm rõ các nguyên nhân hạn chế của hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước nói chung và hoạt động của VDB nói riêng trong thời gian qua để đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình, định hướng hoạt động của NHPT và chính sách tín dụng đầu tư nhà nước phù hợp với bối cảnh và tình hình mới sau giai đoạn tái cơ cấu. Đoàn do Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị chuyên môn.

Chương trình khảo sát “Đánh giá hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước 2011 – 2020 và định hướng sau năm 2021” nhằm khảo sát, đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra, làm rõ các nguyên nhân hạn chế của hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước nói chung và hoạt động của VDB nói riêng trong thời gian qua để đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình, định hướng hoạt động của NHPT và chính sách tín dụng đầu tư nhà nước phù hợp với bối cảnh và tình hình mới sau giai đoạn tái cơ cấu. Một số nội dung trao đổi cụ thể bao gồm:

Phạm vi tín dụng đầu tư nhà nước: về dự án, lĩnh vực, tiêu chí lựa chọn dự án và lĩnh vực; đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư trong đó có lĩnh vực thủy điện, nhà máy điện gió…; các vướng mắc theo các quy định hiện hành, thực tế triển khai so với nhu cầu đầu tư trên địa bàn…;

Phương thức thực hiện tín dụng đầu tư: về tài trợ vốn (cho vay), bảo lãnh, cung cấp dịch vụ tư vấn…; về đầu tư và bán lại dự án (bán tài sản)…;

– An toàn tín dụng và quản lý rủi ro;

– Cơ chế phối hợp với các cơ quan trên địa bàn.

Nội dung khảo sát sẽ tập trung vào tình hình hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước các năm qua, trao đổi với đại diện các bên có liên quan để rà soát, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Cụ thể:

– Về những kết quả đạt được: về quy mô và tỷ trọng hoạt động cho vay tín dụng đầu tư Nhà nước, danh mục đối tượng được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; tỷ trọng cho vay đối với khu vực tư nhân; Tình hình nợ xấu của VDB (quy mô, tốc độ, tình hình xử lý, nguyên nhân,…); về đóng góp vào dòng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, hoạt động xuất khẩu và đảm bảo an ninh xã hội; góp phần thúc đẩy sự phát triển của của thị trường tài chính;…

– Một số khó khăn, tồn tại hạn chế và nguyên nhân:

  • Hiệu quả hoạt động của các dự án, khách hàng;
  • Điều kiện cho vay: lãi suất, hạn mức vay, thời hạn vay, tài sản đảm bảo;
  • Cơ chế cho vay: danh mục Dự án vay; trích lập dự phòng rủi ro; giải ngân, thu nợ;
  • Cơ chế xử lý rủi ro: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, xử lý tài sản bảo đảm, khoanh nợ, chuyển ngoại bảng để xử lý, xóa nợ gốc, xóa nợ lãi và bán nợ, sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro…

– Đề xuất của VDB và các chi nhánh VDB tại địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng đầu tư nhà nước trong giai đoạn tới: Về khung pháp lý; Cơ chế phối hợp; Quản trị điều hành; Phạm vi hoạt động;…

BBT