English
30/102022
Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm 2022

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai, thực hiện và giải ngân với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 67,1% kế hoạch, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2022 ước đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm xem tại đây Báo cáo KTXH T10.2022GSO

Nguồn: GSO