English
01/122020
Tình hình KT-XH tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020

Các bộ, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu thực hiện tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm 2020. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một ước tính đạt 10,6% so với kế hoạch năm 2020. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười Một và 11 tháng năm nay tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2020[1]. Báo cáo chi tiết xem tại đây.BC tình hình KTXH tháng 11 n 11 tháng đầu năm 2020 TCTK

[1] Tốc độ tăng/giảm vốn thực hiện từ nguồn NSNN tháng Mười Một so với cùng kỳ năm trước các năm 2011-2020 lần lượt là: Tăng 9,5%; giảm 4,9%; tăng 4,5%; giảm 2%; tăng 16,7%; tăng 22,5%; tăng 10,2%; tăng 14,6%; tăng 9,1%; tăng 37,1%.

Tốc độ tăng/giảm vốn thực hiện từ nguồn NSNN 11 tháng so với cùng kỳ năm trước các năm 2011-2020 lần lượt là: Tăng 10,3%; tăng 7,1%; giảm 0,2%; tăng 0,8%; tăng 9,6%; tăng 15%; tăng 7,5%; tăng 12,4%; tăng 7%; tăng 34%.

Nguồn: TCTK