English
24/032020
Chi bộ 1 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều ngày 23/3, tại trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Chi bộ 1 (Văn phòng) trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội vinh dự được đại diện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tới dự

Tham dự Đại hội có toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đại hội còn vinh dự được Bí thư Đảng ủy Ủy ban – Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách và đại diện Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm  kỳ 2020 – 2022.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ Ủy ban; văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2022…

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Công tác Đảng của Chi bộ 1 đạt được những kết quả tích cực. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 1 đã tích cực học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng cấp trên. Sau khi học tập Nghị quyết, mỗi đảng viên có bản thu hoạch gắn với nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với công chức, đảng viên đã được Chi bộ thực hiện tốt dưới nhiều hình thức cùng nội dung phong phú tại các buổi sinh hoạt chi bộ và họp giao ban chuyên môn định kỳ. Ngoài ra, Chi bộ thường xuyên phổ biến nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp tới toàn thể đảng viên, cán bộ nhằm tuyên truyền, định hướng tư tưởng, ngăn ngừa chống suy thoái đạo đức, lối sống. Việc quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc. Qua việc nghiên cứu, quán triệt và học tập này, nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, qua đó  chủ động bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Một điểm hết sức quan trọng là trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ, cấp ủy đã chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Văn phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban lãnh đạo Ủy ban trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, của Ủy ban. Cụ thể: tham gia tích cực vào tất cả các mặt công tác của Ủy ban với vai trò là đơn vị chủ trì hoặc phối hợp; chủ động tham mưu, đề xuất, tham gia ý kiến trong việc triển khai các nội dung công việc của Ủy ban; theo dõi, rà soát, đôn đốc và có báo cáo về tình hình thực hiện các mặt công tác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ủy ban…Qua đó, đã giúp Ban lãnh đạo Ủy ban nắm bắt tình hình, góp phần vào việc đưa ra những quyết sách hợp lý, chỉ đạo sát sao và kịp thời.

Về Phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Chi bộ sẽ tập trung gắn nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tiếp tục triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng phát sinh của cán bộ, đảng viên; và xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung hoạt động của Chi bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo cần tạo sự thống nhất, xuyên suốt trong Chi bộ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, ổn định về tổ chức, mạnh về chuyên môn. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kì theo quy định với nội dung phong phú; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy các cấp; Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; Phối hợp chặt chẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa cấp ủy với lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua…

Sau phần trình bày báo cáo, Các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu, thảo luận về các báo cáo.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 – 2022 được bầu gồm 03 đồng chí; trong đó đồng chí Nguyễn Tất Thái, Chánh Văn phòng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Khách tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khách đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của tập thể Chi bộ 1 trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kì theo quy định với nội dung phong phú hơn; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy các cấp; Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; Phối hợp chặt chẽ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu Đảng Ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban xây dựng và thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học cho cán bộ nhằm nâng cao trình độ, phẩm chất, trí tuệ và năng lực chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Văn Khách phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tất Thái đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Ủy ban với Chi bộ 1 cũng như Văn phòng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí hứa với Đảng ủy và Ban lãnh đạo Ủy ban sẽ lãnh đạo tập thể Chi bộ 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Tất Thái Bí thư Chi bộ phát biểu bế mạc Đại hội