English
28/112018
Chính phủ phấn đấu đặt chỉ tiêu KTXH năm 2019 ở “cận cao”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (NQ 01/2019).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (NQ 01/2019).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp xây dựng Dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. Ảnh: Thành Chung

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp xây dựng Dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. Ảnh: Thành Chung

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng, Dự thảo NQ 01/2019 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH, cần triển khai ngay năm 2019 và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Nghị quyết đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó về kinh tế, nhiệm vụ chính là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược và đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, nội hàm chủ đề điều hành KTXH của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”. Cụ thể là tăng tốc trong điều hành, thực thi nhiệm vụ, kết quả thực hiện ở các cấp trung ương và địa phương, bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ.

Về các chỉ tiêu KTXH của năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu tinh thần của Chính phủ là phấn đấu các chỉ tiêu của Dự thảo NQ 01/2019 đặt ra ở “cận cao” so với các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội giao cho Chính phủ.

Nguồn: baodauthau.vn