English
27/102020
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 19/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuyên trách chủ trì Họp báo.

Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/10/2020 đến ngày 29/10/2020 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội XIII của Đảng bộ Khối có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên của 61 đảng bộ trực thuộc. Đại hội tiến hành với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ – Kỷ cương – Nêu gương” và chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đại hội có nhiệm vụ: thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi họp báo

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nêu rõ: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, trên cơ sở kế thừa và phát triển, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi họp báo 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Khối. Nhằm kịp thời thông tin tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối và nhân dân cả nước về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, về phương châm, chủ đề Đại hội, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị; tuyên truyền về các hoạt động tại Đại hội, kết quả của Đại hội; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá được Đại hội thông qua.

Nguồn: http://dukcqtw.dcs.vn/