English
04/062024
Danh sách xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 đợt 2

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBGSTCQG ngày 12/4/2018, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thực hiện niêm yết công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn.

1. Phương thức xin ý kiến: tham gia trực tiếp trên Website hoặc gửi qua hòm thư điện tử Ban Biên tập Website (banbientap@nfsc.gov.vn)

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 04/6/2024 đến hết ngày 10/6/2024.

Danh sách kèm theo:

STT Tên công chức Chức vụ/đơn vị HT xuất sắc nv  Thành tích đặt được  (từ năm 2018-2023) Số tháng NBL trước thời han
1  Đặng Thùy Trang PTB, Ban GSTĐ 2020; 2021 2022 – BKCT: 2021, 2023

– CSTĐCS: 2022, 2023

– BKĐX: 2018

12 tháng
2  Bùi Thanh Huyền CV, BGSTH 2021; 2022 – BK của Bộ trường Bộ Tài chính: 2020; 2022

– CSTĐCS: 2023

12 tháng
3  Nguyễn Hồng Thuận CVC, Ban GSTĐ 2018; 2021 2022 – BKCT: 2019, 2022 12 tháng
4  Lê Hữu Phước PTP, Trung tâm thông tin 2018; 2019 – BKCT: 2019

– CSTĐCS: 2018

– BKĐX: 2018

09 Tháng

VP