English
29/032024
Danh sách xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Thực hiện Điều 14 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBGSTCQG ngày 12/4/2018, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thực hiện niêm yết công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn.

Danh sách kèm theo:

vp