English

Danh sách xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

Thực hiện Điều 14 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBGSTCQG ngày 12/4/2018, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thực hiện...

Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương

Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương

Ủy ban vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Với những thành tích đạt được trong quá trình 10 năm hình thành và phát triển, Ủy ban vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương lao động hạng Ba (Theo Quyết định số 281/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 01/3/2018.